لیست قیمت محصولات تولیدی شرکت بتن پیش فشرده تهران

تیپ بنده قیمت تیرچه بر اساس تعداد وایر

ردیفتیپ محصولقیمت واحد بر اساس متر طول
1تیرچه 3 وایر636،000 ریال
2تیرچه 4 وایر769،000 ریال
3تیرچه 5 وایر1،000،000 ریال
4تیرچه 6 وایر1،334،000 ریال
5تیرچه 7 وایر1،548،000 ریال

 

تیپ بندی تیرچه بر اساس طول دهانه و نوع کاربری متفاوت می باشد ، به عنوان مثال برای کاربری مسکونی :

ردیفطول دهانهتیرچه - تعداد وایر
1تا دهانه 5.40 مترتیرچه 3 وایر
2از 5.50 الی 6.40 مترتیرچه 4 وایر
3از 6.50 الی 7.40 مترتیرچه 5 وایر
4از 7.50 الی 8.40 مترتیرچه 6 وایر
5از 8.50 الی 9.20 مترتیرچه 7 وایر
6از 9.30 الی 12 مترتیرچه 7 وایر دوبل